BLOG

Dwóch pozwanych a tylko jeden sprzeciw

Sprawa dotyczyła nieuregulowanych płatności wynikających z zawartej umowy. Do sądu został złożony pozew o wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Powód był jeden, a dłużników dwóch, zatem pozwane zostały dwie osoby. Po około dwóch miesiącach sąd wydał nakaz zapłaty w EPU. Poinformowany o wydaniu nakazu zapłaty przez sąd klient zastanawia się głośno co dalej? […]

Spadek, długi a podatek

Nabycie spadku wiąże się jak powszechnie wiadomo z obowiązkiem podatkowym. Co do zasady jeśli nabywamy majątek w drodze spadku, a jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku podlegamy obowiązkowi podatkowemu. Oczywiście nabycie musi być potwierdzone aktem poświadczenia dziedziczenia, czyli u notariusza albo postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku wydanym przez sąd. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą […]

Zatrudnianie cudzoziemców – nowe zezwolenia 2018

W związku z faktem, iż rok 2017 powoli przechodzi do historii warto przyjrzeć się nadchodzącym zmianom w… przepisach 🙂 Nowy Rok przyniesie ich, jak zazwyczaj sporo, ale ten wpis poświęcony będzie wchodzącym w życie od 1 stycznia 2018 r. nowym przepisom dotyczącym zatrudniania cudzoziemców z państw spoza UE/EOG. Pojawi się w nich bowiem nowość – […]

Jak to, to balkon nie jest mój?

Do Kancelarii zgłosił się Klient zamierzający nabyć lokal mieszkalny z tzw. rynku pierwotnego, czyli od dewelopera. Klient dysponujący projektem umowy przedwstępnej miał szereg wątpliwości, co treści zapisów umownych, ale przy okazji zwrócił również uwagę na kwestię, która dla wielu mogłaby okazać się nieistotna, a jednak… Zgodnie z treścią projektu umowy, w umowie przyrzeczonej, a więc […]

Cudzoziemcy w KRS w praktyce

Od 1 czerwca 2017 r. wnioskodawca chcący dokonać zmiany w rejestrze musi złożyć oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a jeśli jest – to, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kto jest cudzoziemcem? Odpowiedź znajduje się w […]

Gdy zmiana siedziby zmienia Urząd Skarbowy

„Pewna Spółka z o.o.” postanowiła przenieść siedzibę z Krakowa do Elbląga. Oczywiście odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, została podjęta uchwała, zmieniono umowę spółki i złożono we właściwym terminie wniosek do KRS o zarejestrowanie stosownych zmian. W oczekiwaniu na wpis zmiany umowy spółki do KRS spółka pyta co dalej ze „Skarbówką” i od kiedy? Otóż zmiana […]

O trybach unieważniania aktów stanu cywilnego słów parę

Przykra sprawa…W skrócie i uproszczeniu… Pan Iksiński któregoś dnia wyszedł z domu i nigdy więcej nie powrócił. Zniknął w jednej chwili, bez słowa. Nikt nie wiedział, co się z nim stało. Nie wiedziała tego również jego żona, więc szukała i czekała…Długo czekała. Nie wiedziała, czy mąż odszedł, czy żyje. Nie udało się jej go nigdy […]

Uchwała NSA

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 13 marca 2017 r. –  II FPS 5/16. W dniu 13 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego powstałego przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II FSK 1962/16 podjął następującą uchwałę: „W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 […]

Najnowsze Orzecznictwo SN

W dniu 25 sierpnia 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą:  Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie.      

Tytuł egzekucyjny musi precyzyjnie wskazywać wierzyciela

Jedno z najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego rozwiało wątpliwości co do sposobu wskazania wierzyciela w tytule egzekucyjnym. Mianowicie po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez jeden z sądów rejonowych w temacie czy akt notarialny stanowiący tytuł egzekucyjny, w którym dłużnik poddał się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., może nie zawierać imiennego oznaczenia […]

Urząd skarbowy nie rozwieje wątpliwości podatnika

Pewne stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące podatnikiem podatku VAT dokonało przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej na rzecz pewnej jednostki samorządu terytorialnego. Cena zbycia nie zawierała podatku VAT. PCC nie pobrano z uwagi na art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takiej sytuacji, aby mieć pewność, czy w danej sytuacji znajdzie zastosowanie zwolnienie […]

Zrzeczenie się prawa do zachowku

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, której celem jest ochrona praw spadkobierców ustawowych, czyli najbliższej rodziny spadkodawcy na wypadek, gdy przekaże on swój majątek w testamencie osobie obcej, czyli takiej, która ustawowo nie miałaby prawa do spadku. Zachowek nie przysługuje wszystkim spadkobiercom ustawowym, a jedynie ściśle określonym kategoriom. Mianowicie prawo do zachowku zostało zastrzeżone jedynie dla […]

Dziecko w sądzie cywilnym

14 lipca 2017 r. zmianie ulegną przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zmiana ma umożliwić osobom małoletnim udział w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowo-administracyjnym. Dotychczas obecność osób dzieci na rozprawach i posiedzeniach jawnych była możliwa wyłącznie w postępowaniu karnym. W postępowaniu cywilnym i sądowo-administracyjnym na posiedzenia jawne (poza stronami i osobami […]

Podział majątku wspólnego?! Nie dla banku.

Podział majątku wspólnego?! Nie dla banku. Zaciąganie kredytów np. hipotecznych przez osoby pozostające w związku małżeńskim jest obecnie zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym. Niejednokrotnie małżonkowie zaciągają kredyt nie tylko np. na zakup domu lub mieszkania we dwoje, ale wspierając się udziałem w umowie kredytowej także innych osób np. rodziców. Póki miłość kwitnie, wszystko idzie dobrze i nikt […]

Jak dalej osiągać wspólny cel ? Kłopoty w spółce z o.o.

 Z kancelarią skontaktował się klient, wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jednocześnie członek jej dwuosobowego zarządu. Drugi wspólnik i jednocześnie prezes zarządu jest ciągle nieobecny, nie interesuje się prowadzeniem spraw spółki, podejmowaniem uchwał, niczym. Nie ma z nim notorycznie kontaktu, a jeśli już jest to wspólnik nie chce podejmować decyzji. Odejść ze spółki też […]

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej nie musi zapaść na zebraniu właścicieli ?!

Podejmowanie uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe rodzi szereg wątpliwości praktycznych między innymi w aspekcie trybu ich uchwalania. Niejednokrotnie właściciele lokali, czyli członkowie wspólnoty mieszkaniowej kontestują przeciwko podejmowaniu uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów, twierdząc że wspólnota powinna podejmować uchwały na zwoływanych zebraniach, a nie dążyć do „dozbierania” głosów poprzez zbieranie podpisów, tylko po to by przeforsować […]

Zdolność zebrania właścicieli lokali do powzięcia uchwał nie jest zależna od jego prawidłowego zwołania

Mimo, iż przepisy ustawy o własności lokali wyraźnie regulują tryb zwoływania zebrania ogółu właścicieli, nie zawsze uchybienia związane z jego zwoływaniem będą skutkowały uchyleniem uchwały przez sąd. Ustawa nakłada co prawda na zarząd obowiązek zawiadomienia każdego właściciela lokalu o zebraniu ogółu właścicieli lokali na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. Dodatkowo wymagane jest również, […]

Nieusprawiedliwione uprzywilejowanie jednego ze współwłaścicieli jest sprzeczne z zasadami prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną

Współwłaściciele jednego z budynków mieszkalnych wielorodzinnych podjęli uchwałę, zgodnie z którą jeden ze współwłaścicieli został zwolniony z obowiązku wpłat zaliczek na fundusz remontowy. Właściciel jednego z lokali mieszkalnych wchodzących w skład nieruchomości nie zgadza się z jej treścią, bowiem uważa to za nieusprawiedliwione uprzywilejowanie jednego ze współwłaścicieli kosztem pozostałych i pyta, czy może zaskarżyć uchwałę […]

Testament testamentowi nierówny

Niejednokrotnie zdarza się, iż chcemy, aby po naszej śmierci określona rzecz czy prawo, załóżmy własność naszej nieruchomości przeszła na własność konkretnej osoby, najczęściej członka najbliższej rodziny, choć nie zawsze i niekoniecznie. Sporządzamy testament, który formułujemy tak, aby wynikało z niego, iż naszą wolą jest, by np. nasze mieszkanie z chwilą naszej śmierci nabyła nasza ukochana […]

Od orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych nie można odwołać się do sądu.

Nie, nie ma takiej możliwości. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie przewiduje możliwości odwołania się do sądu powszechnego od orzeczenia komisji wojewódzkiej. Takie orzeczenie kończące postępowanie, a zatem orzeczenie o zdarzeniu medycznym lub o braku zdarzenia medycznego można zaskarżyć w specjalnym trybie wskazanym przez przepisy ustawy. Mianowicie w terminie 14 dni od […]

Sąd spadku powinien działać aktywnie !!!

Bardzo ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego z 16 listopada 2016 r. sygn. akt I CSK 807/15 dotyczące spadków. SN orzekł w nim mianowicie, że w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku wnioskodawca nie musi wyręczać sądu i wskazywać uczestników postępowania, czyli innych spadkobierców ! Jak to należy rozumieć? A zatem, w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, sąd […]

Chcąc zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej, trzeba pamiętać o terminie!!!

Niejednokrotnie nie jesteśmy zadowoleni z rozstrzygnięć podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe zarządzające naszymi osiedlami, blokami. Pisanie pism, skarg czy zapytań nie jest w tej sytuacji dobrym rozwiązaniem. Jeśli chcemy rzeczywiście wyeliminować z obrotu uchwałę wspólnoty mieszkaniowej? Bez sądu się nie obejdzie. Każdy właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej do sądu z powodu jej niezgodności z […]

Doręczona, nie-doręczona przesyłka sądowa!!!

Ciekawa historia… Sąd Rejonowy w jednym mieście przyznał świadkowi z innego miasta zwrot kosztów za udział w rozprawie. Super! Pan odebrał osobiście na poczcie przesyłkę w dniu 20 grudnia minionego roku. Data doręczenia jak wiadomo jest kluczowa dla terminu uprawomocnienia się orzeczenia. Pan odebrał, wiedział kiedy. Dowodu doręczenia nie posiadał. Przecież ma go poczta, a […]

Czy mogę odwołać się od faktury???

Zdarzyło się kiedyś, iż klientka Kancelarii, która otrzymała fakturę VAT za przeprowadzone badania lekarskie zwróciła się z zapytaniem, czy jeśli złożyła „odwołanie” od faktury, to już ma problem z głowy??? Wydaje się, że niekoniecznie. Z pewnością w terminologii prawnej pojęcie odwołania od faktury nie występuje. Faktura jest dokumentem księgowym, stanowiącym dowód dokonanej transakcji. Jest to […]

Pracownik spółdzielni mieszkaniowej nie może być członkiem rady nadzorczej

– Od lat pracuję w spółdzielni mieszkaniowej. Czy mogę zostać członkiem rady nadzorczej? – Tej samej spółdzielni? Niestety nie. Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wskazują wprost, iż osoba zatrudniona w spółdzielni mieszkaniowej nie może wchodzić w skład rady nadzorczej tej samej spółdzielni. Co zatem w sytuacji, gdyby wbrew ustawie doszło do podjęcia uchwały w sprawie […]

W postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych nie uzyskamy renty

Wybierając alternatywny dla sądowego tryb dochodzenia roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych, jakim jest postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych nie mamy możliwości uzyskania renty określonej w art. 444 § 2 k.c. Wynika to z regulacji zawartej w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa przewiduje bowiem,iż wnioskodawca w przypadku złożenia […]

ODMOWA DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ…

Odmowa dostępu do dokumentacji medycznej osobie upoważnionej przez pacjenta jest naruszeniem prawa i może być przedmiotem skargi Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi, iż dostęp do dokumentacji medycznej stanowi prawo pacjenta, zaś zawarte w niej dane podlegają ochronie. Ustawa wskazuje też podmioty, którym dokumentacja medyczna może […]

Czy zdarzenie medyczne trzeba udowodnić?

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie postępowaniami przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych słów parę o wymogach dotyczących treści wniosku inicjującego postępowanie przed komisją. Wniosek wszczynający postępowanie musi zawierać m.in. wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta. Trzeba również przedstawić propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia oraz uzasadnienie zawierające […]

CZY MOŻNA NABYĆ NIERUCHOMOŚĆ ROLNĄ „W INNEJ GMINIE”???

Od 30 kwietnia 2016 r. może być to mocno utrudnione, ale…nie jest niemożliwe! Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami obrotu ziemią rolną istnieje możliwość zakupu nieruchomości rolnej o powierzchni do 300 ha, położonej w innej gminie aniżeli gmina, w której zamieszkuje nabywca lub ewentualnie z nią graniczącej, ale pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta […]

PROPOZYCJA ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA PRZEDSTAWIONA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA STAJE SIĘ TYTUŁEM WYKONAWCZYM Z CHWILĄ ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O JEJ PRZYJĘCIU

Wydanie przez Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych orzeczenia o zaistnieniu zdarzenia medycznego powoduje, iż ubezpieczyciel podmiotu leczniczego będzie musiał przedstawić