Zatrudnianie cudzoziemców – nowe zezwolenia 2018

W związku z faktem, iż rok 2017 powoli przechodzi do historii warto przyjrzeć się nadchodzącym zmianom w… przepisach 🙂

Nowy Rok przyniesie ich, jak zazwyczaj sporo, ale ten wpis poświęcony będzie wchodzącym w życie od 1 stycznia 2018 r. nowym przepisom dotyczącym zatrudniania cudzoziemców z państw spoza UE/EOG. Pojawi się w nich bowiem nowość – zezwolenie na pracę sezonową.

Możliwość wykonywania pracy na podstawie uproszczonej procedury, czyli oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla obywateli sześciu państw, tj. Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy zostanie nadal utrzymana, ale w zmienionej formie i tylko w przypadku tzw. prac niesezonowych. Będzie ono również od nowego roku odpłatne!

Na podstawie dotychczasowych oświadczeń (zarejstrowanych do końca 2017 r.) praca będzie mogła być wykonywana do końca roku 2018. Natomiast od początku 2018 roku bedą funkcjonowały obok siebie: oświadczenia o powierzeniu pracy i zezwolenia na pracę sezonową, a wybór między nimi nie będzie należał do pracodawcy!

Nowe zezwolenie dla cudzoziemców będzie dotyczyło prac uzależnionych od pór roku. Chodzi tu o trzy sekotry wskazane Dyrektywą UE nr 2014/36/UE, czyli rolnictwo, ogrodnictwo i turystyka. Zezwolenie będzie dotyczyło podklas działalności wg klasyfikacji PKD takich jak rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo a także działalność́ związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Ubiegać się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową będą mogli obywatele wszystkich państw trzecich.

Organem właściwym do wydania zezwolenie na pracę sezonową będzie Starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dla określonego cudzoziemca, na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Będzie mogło być pod pewnymi warunkami przedłużone.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową pracodawca powinien złożyć w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania. Musi w nim określić m.in. proponowane wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Do wniosku należy załączyć dowód dokonania wpłaty w wysokości 30 zł.

Co ważne! W przypadku gdy zezwolenie dotyczy obywatela innego kraju niż Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina pracodawca do wniosku będzie musiał dołączyć informację dot. wyniku tzw. testu rynku pracy, czyli informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy!

Zezwolenie na pracę sezonową zostanie wydane o ile wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Zezwolenie określa:

  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi,

  • najniższe wynagrodzenie cudzoziemca,

  • wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu,

  • rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy

  • okres ważności zezwolenia.

Warto pamiętać, iż w okresie ważności zezwolenia możliwe jest wykonywanie każdej pracy sezonowej, a nie tylko tej wskazanej w zezwoleniu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *