Od orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych nie można odwołać się do sądu.

Nie, nie ma takiej możliwości.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie przewiduje możliwości odwołania się do sądu powszechnego od orzeczenia komisji wojewódzkiej.

Takie orzeczenie kończące postępowanie, a zatem orzeczenie o zdarzeniu medycznym lub o braku zdarzenia medycznego można zaskarżyć w specjalnym trybie wskazanym przez przepisy ustawy. Mianowicie w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia komisji wraz z uzasadnieniem można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ważne aby dochować terminu, ponieważ wniosek złożony po upływie terminu zostanie odrzucony. Przy czym, możliwość przywrócenia terminu do złożenia wniosku jest, jeśli strona uchybiła terminowi bez swojej winy.

Co jeszcze jest ważne? Wniosek musi być umotywowany! Oznacza to, iż nie wystarczy samo zakwestionowanie orzeczenia, ale konieczne będzie przedstawienie zarzutów zarówno merytorycznych, jak i dotyczących naruszenia przepisów postępowania przed wojewódzką komisją.

Brak umotywowania wniosku spowoduje, że komisja wojewódzka w pierwszej kolejności wezwie do usunięcia braków formalnych, wyznaczając termin ich usunięcia. Jeśli braki nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie komisja wojewódzka wniosek odrzuci.

Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy powoduje, iż zaskarżone orzeczenie traci moc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *