Gdy zmiana siedziby zmienia Urząd Skarbowy

„Pewna Spółka z o.o.” postanowiła przenieść siedzibę z Krakowa do Elbląga. Oczywiście odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, została podjęta uchwała, zmieniono umowę spółki i złożono we właściwym terminie wniosek do KRS o zarejestrowanie stosownych zmian. W oczekiwaniu na wpis zmiany umowy spółki do KRS spółka pyta co dalej ze „Skarbówką” i od kiedy?

Otóż zmiana siedziby spółki będzie dokonana dopiero z chwilą zarejestrowania w KRS. A to wynika pośrednio z brzmienia art. 255 § 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że zmiana umowy spółki wymaguchwały wspólników i wpisu do rejestru. Zmiana siedziby spółki jest równoznaczna z koniecznością zmiany samej umowy spółki, a zatem w tym przypadku wpis do KRS będzie miał charakter konstytutywny i dopiero z chwilą jego dokonania przez sąd można mówić o tym, że spółka zmieniła swoją siedzibę.

Zmiana siedziby, czyli miejscowości będzie zazwyczaj łączyła się ze zmianą właściwości miejscowej organów podatkowych. Ordynacja podatkowa mówi, że właściwość miejscową organów podatkowych ustala się w przypadku osób prawnych (np. spółek kapitałowych) w oparciu o ich siedzibę. Ponadto Ordynacja podatkowa wskazuje, iż jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, to organem właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.

Ale sprawa ma się inaczej w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. Tak o to, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób prawnych dla podatników, którzy zmienili adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy, jest organ podatkowy właściwy według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane zeznanie. Ponadto jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik jest obowiązany do ujawnienia adresu siedziby w odpowiednim rejestrze, przepis stosuje się, gdy nowy adres siedziby został ujawniony w tym rejestrze do końca roku podatkowego, za który jest składane zeznanie.

Zatem jeśli chodzi o składanie zeznania podatkowego (rocznego) to złożyć je należy do tego urzędu skarbowego, który będzie właściwy na dzień 31 grudnia danego roku. Decyduje tu treść wpisu w KRS na ten dzień!!!

Natomiast w odniesieniu do zaliczek na podatek dochodowy w przypadku zmiany siedziby w trakcie roku podatkowego organem podatkowym właściwym miejscowo jest organ podatkowy właściwy według adresu siedziby w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego. Czyli odpowiednio miesiąca lub kwartału i oczywiście znowu zgodnie z tym, co widnieje w KRS.

W przypadku podatku VAT w omawianej sytuacji właściwy będzie organ podatkowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług w ostatnim dniu tego okresu (miesiąca lub kwartału).

„Nowy” urząd skarbowy odkąd się nim stanie będzie właściwy także co do poprzednich okresów rozliczeniowych, a zatem wszelkie korekty deklaracji, zeznań za okresy sprzed zmiany należy składać już do organu podatkowego aktualnie właściwego.

Najistotniejsze jest w przypadku „przenoszącej się” spółki z o.o., aby pamiętać, że wszelkie powyższe rozważania są aktualne dopiero z chwilą skutecznie dokonanej zmiany siedziby, czyli nie wcześniej niż po zarejestrowaniu zmian w rejestrze przedsiębiorców!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *