Urząd skarbowy nie rozwieje wątpliwości podatnika

Pewne stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące podatnikiem podatku VAT dokonało przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej na rzecz pewnej jednostki samorządu terytorialnego. Cena zbycia nie zawierała podatku VAT. PCC nie pobrano z uwagi na art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takiej sytuacji, aby mieć pewność, czy w danej sytuacji znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku VAT i czy słusznie cena nieruchomości tego podatku nie zawierała władze stowarzyszenia postanowiły wystąpić z pisemnym zapytaniem do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Jakież było ich zaskoczenie w momencie, gdy urząd odmówił przyjęcia pisma i tym samym rozwiania wątpliwości zainteresowanych. Czy słusznie?

Wydaje się, że słusznie. Właściwym krokiem w takiej sytuacji byłoby skorzystanie z możliwości, jaką dają przepisy Ordynacji podatkowej i złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Aktualnie wnioski takie składa się na specjalnych formularzach ORD-IN, a kieruje się je do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Opłata od wniosku wynosi 40 zł. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zarówno stanu faktycznego jak i zdarzeń przyszłych. We wniosku konieczne jest wyczerpujące jego przedstawienie. Ważne jest to, iż przedstawione zagadnienie nie może być przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej jak również postępowania już zakończonego wydaniem rozstrzygnięcia w postaci lub postanowienia organu podatkowego.

Warto wiedzieć o tym, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zostanie uznany za bezprzedmiotowy w sytuacji, gdy przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym.

Istotnym elementem wniosku jest ponadto przedstawienie własnej oceny prawnej zagadnienia będącego przedmiotem składanego wniosku. Jeśli stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe, organ wydający interpretację indywidualny może odstąpić od uzasadnienia prawnego swojego stanowiska. Natomiast w przypadku negatywnej oceny stanowiska składającego wniosek, interpretacja indywidualna musi zawierać wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z jego uzasadnieniem prawnym.

Jak długo należy oczekiwać na wydanie interpretacji indywidualnej? Ordynacja podatkowa wskazuje, że rozstrzygnięcie winno być wydane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Ciekawym novum od ubiegłego roku jest przepis dający wnioskodawcy możliwość wystąpienia w każdym czasie z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

Brzmi zachęcająco. Zatem w razie wątpliwości co do sytuacji prawno-podatkowej czy to aktualnej czy dopiero przyszłej w związku na przykład z planowanymi transakcjami, zdecydowanie warto sięgnąć po możliwość uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *