Tytuł egzekucyjny musi precyzyjnie wskazywać wierzyciela

Jedno z najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego rozwiało wątpliwości co do sposobu wskazania wierzyciela w tytule egzekucyjnym. Mianowicie po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez jeden z sądów rejonowych w temacie czy akt notarialny stanowiący tytuł egzekucyjny, w którym dłużnik poddał się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., może nie zawierać imiennego oznaczenia wierzyciela, Sąd Najwyższy w dniu 28 czerwca 2017 r. podjął uchwałę, sygn. akt III CZP 10/17, w której orzekł jednoznacznie, iż „tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. musi zawierać oznaczenie wierzyciela w sposób określony w art. 92 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, ze zm.)”.

Zgodnie z powyższym przepisem akt notarialny powinien zawierać m.in.: imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu.

Sąd Najwyższy argumentując swoje stanowisko wskazał między innymi, iż skoro notarialny tytuł egzekucyjny zastępuje wyrok sądu, to do istotnej treści takiego tytułu należy oznaczenie osoby wierzyciela. Jest to o tyle istotne, że to właśnie treść tytułu egzekucyjnego decyduje, kto jest wierzycielem. Skonkretyzowanie osoby, na rzecz której ma być prowadzona egzekucja, w sytuacji gdy tytuł egzekucyjny nie pochodzi od sądu, a kognicja sądu w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności jest ograniczona, stanowi zatem niezbędny element notarialnego tytułu egzekucyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *