Zdolność zebrania właścicieli lokali do powzięcia uchwał nie jest zależna od jego prawidłowego zwołania

Mimo, iż przepisy ustawy o własności lokali wyraźnie regulują tryb zwoływania zebrania ogółu właścicieli, nie zawsze uchybienia związane z jego zwoływaniem będą skutkowały uchyleniem uchwały przez sąd.

Ustawa nakłada co prawda na zarząd obowiązek zawiadomienia każdego właściciela lokalu o zebraniu ogółu właścicieli lokali na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. Dodatkowo wymagane jest również, aby w zawiadomieniu podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać również treść tej zmiany.

Czy zatem zawiadomienie wysłane drogą mailową bez jednoczesnego przesłania właścicielowi treści projektowanej uchwały należy uznać za nieprawidłowe? Odpowiedź na tak postawione pytanie musi być jednoznacznie twierdząca. Taka forma zawiadomienia nie spełnia bowiem wymogów ustawowych.

Czy zatem uchwała podjęta na nieprawidłowo zwołanym zebraniu musi zostać uchylona przez sąd w każdym przypadku? Otóż nie! Zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie stanowiskiem, naruszenie prawa na etapie postępowania poprzedzającego podjęcie uchwały nie stanowi bezwzględnej podstawy jej uchylenia. Aby uchylić uchwałę w oparciu o nieprawidłowości związane z organizacją zebrania właścicieli niezbędne będzie w odniesieniu do danej sprawy wykazanie przez skarżącego, że w konkretnym przypadku nieprawidłowości te miały wpływ na treść podjętej uchwały. Przyjmuje się bowiem, iż kwestie proceduralne schodzą na dalszy plan, a decydujące znaczenie ma treść woli członków danej wspólnoty mieszkaniowej wyrażona w treści podjętej uchwały.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *