CZY MOŻNA NABYĆ NIERUCHOMOŚĆ ROLNĄ „W INNEJ GMINIE”???

Od 30 kwietnia 2016 r. może być to mocno utrudnione, ale…nie jest niemożliwe!

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami obrotu ziemią rolną istnieje możliwość zakupu nieruchomości rolnej o powierzchni do 300 ha, położonej w innej gminie aniżeli gmina, w której zamieszkuje nabywca lub ewentualnie z nią graniczącej, ale pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu. Oznacza to tym samym, iż umowa nieruchomości rolnej w przypadku gdy miejsce zamieszkania nabywcy jest w innej gminie musi zostać zawarta pod warunkiem niewykonania prawa pierwokupu. Istotne jest przy tym również to, iż w przypadku zbiegu prawa pierwokupu na rzecz kilku podmiotów, konieczne jest zawarcie umowy pod warunkiem niewykonania wszystkich praw pierwokupu.

Zawiadomienie kolejnego uprawnionego o prawie pierwokupu powinno nastąpić dopiero po upływie terminu do wykonania prawa pierwokupu przez wcześniej uprawnionego bądź po złożeniu przez niego oświadczenia o niewykonaniu tego prawa. Gdy uprawnionym do pierwokupu jest Agencja Nieruchomości Rolnych zawiadomienie kieruje się do właściwego oddziału terenowego Agencji.

W praktyce oznacza to, iż w takiej sytuacji zachodzi konieczność zawarcia dwóch umów: najpierw umowy warunkowej, czyli zawartej pod warunkiem, że ANR nie skorzysta z prawa pierwokupu, a następnie umowy definitywnej, przenoszącej własność. Po zawarciu umowy warunkowej niezbędne jest zawiadomienie Agencji Nieruchomości Rolnych o zawarciu umowy warunkowej. Agencja ma miesiąc czasu złożenie oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu. Agencja wysyła zobowiązanemu z prawa pierwokupu oświadczenie w formie aktu notarialnego o wykonaniu prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego, a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji. Agencja Nieruchomości Rolnych, w każdym przypadku zawiadomienia jej o treści umowy warunkowej, udzieli notariuszowi sporządzającemu tę umowę pisemnej odpowiedzi, bez względu na to czy przysługujące jej uprawnienie wykona, czy też z niego zrezygnuje. Oznacza to, że w zasadzie w praktyce nie będzie się korzystać z milczącego zajęcia stanowiska w sprawie pierwokupu (upływ terminu), jednakże nie udzielenie odpowiedzi pomimo upływu terminu ustawowego nie wstrzymuje zawarcia umowy przenoszącej własność. To oznacza, że brak reakcji ze strony Agencji w terminie umożliwia zawarcie umowy przenoszącej własność.

Zatem nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *