PROPOZYCJA ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA PRZEDSTAWIONA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA STAJE SIĘ TYTUŁEM WYKONAWCZYM Z CHWILĄ ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O JEJ PRZYJĘCIU

Wydanie przez Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych orzeczenia o zaistnieniu zdarzenia medycznego powoduje, iż ubezpieczyciel podmiotu leczniczego będzie musiał przedstawić wnioskodawcy za pośrednictwem wojewódzkiej komisji propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia. Co dalej ?

Po otrzymania propozycji również za pośrednictwem wojewódzkiej komisji musimy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu zaproponowanej kwoty. Ważne, aby zrobić to w terminie 7 dni od otrzymania propozycji, bowiem po przekroczeniu terminu oświadczenie będzie bezskuteczne.

Odrzucenie propozycji ubezpieczyciela wydaje się być oczywiste co do skutków. Natomiast w przypadku przyjęcia zaproponowanej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia pojawia się inna bardzo ważna kwestia. Mianowicie w takiej sytuacji konieczne będzie złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, jakie mogą wyniknąć ze zdarzenia medycznego zgodnie z orzeczeniem wojewódzkiej komisji, w zakresie szkód ujawnionych do dnia złożenia wniosku wszczynającego postępowanie. Oznacza to, iż w zakresie szkód ujawnionych do dnia złożenia wniosku nie będziemy mogli już dochodzić od szpitala dalszych roszczeń, także na drodze sądowej.

Oczywiście decyzja, czy propozycję przyjąć czy odrzucić paradoksalnie będzie łatwa tylko wówczas, gdy zaproponowana kwota będzie rażąco niska. Może też zdarzyć się, iż ubezpieczyciel zaproponuje świadczenie w wysokości zbliżonej do tej wskazanej przez nas we wniosku. Wówczas, o ile przedstawioną kwotę przyjmiemy, bo przecież nie musimy, składając stosowne oświadczenie o przyjęciu propozycji i zrzeczeniu się roszczeń, z chwilą złożenia przez nas oświadczenia propozycja ubezpieczyciela stanie się tytułem wykonawczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *